V Kamniškem zborniku 2020 je ga. Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, predstavila ikone Albine Nastran, ki je do leta 1986 živela in delovala v Kamniku.

Nekaj besed iz uvoda:

Al­bi­na Nas­tran se z vso pre­da­nos­tjo in tan­ko­čut­nos­tjo posve­ča pi­sa­nju ikon – na­bož­nih po­dob, ki pri­pa­da­jo vzho­dni kultu­ri in re­li­gi­ji. Prav ta­ko je odlič­na poz­na­val­ka iko­no­pi­sja, ta­ko po li­kov­ni kot iko­no­graf­ski pla­ti, in ra­zi­sko­val­ka iko­no­pi­sne­ga gra­di­va. Nje­ne iko­ne na­sta­ja­jo po pred­pi­sa­nih ka­no­nih, po lasič­nih po­stop­kih in z upo­ra­bo na­rav­nih ma­te­ri­a­lov. Da ohra­ni nji­ho­vo bis­tvo in po­slan­stvo, sli­ka po pre­dlo­gah del zna­nih in ne­zna­nih moj­strov, pred­vsem iz kul­tur­ne za­kla­dni­ce gr­ške­ga, ru­ske­ga, ukra­jin­ske­ga in bal­kan­ske­ga po­dro­čja, pa tu­di slo­venske­ga, v ka­te­rem so pod vzho­dno­kr­ščan­ski­mi vpli­vi na­sta­ja­le
po­sa­mez­ne iko­ne. Sle­di iz­bru­še­nim upo­do­bi­tve­nim for­mu­lam, vsa­ka nje­na iko­na pa ven­dar­le pred­stav­lja ce­lo­stno umet­niško po­us­tvar­jal­no de­lo. Med sli­kar­ki­ni­mi naj­bolj pri­ljub­lje­ni­mi in naj­po­go­ste­je upo­dob­lje­ni­mi mo­ti­vi je Ma­ti Bo­žja z Otro­kom, v opu­su pa so tu­di šte­vil­ne upo­do­bi­tve an­ge­lov in naj­raz­lič­nej­ših svet­ni­kov. Iko­ne si­je­jo z du­hov­no, li­kov­no-estet­sko in sim­bol­nospo­ro­čil­no mo­čjo.

» Ni komentarjev

PasijonUmetnostno zgodovinsko zbirko Loškega muzeja Škofja Loka je obogatila gospa Albina Nastran, ki je muzeju podarila lastno avtorsko delo – kopijo znamenite bizantinske ikone Pasijon iz 14. stoletja; originalno ikono hranijo v samostanu svete Katarine na Sinaju.

Ikona Pasijon spada med večje ikone (59 x 80 cm). Prva dva prizora predstavljata Oznajenje in Kristusovo rojstvo, druga dva pa Snemanje s križa in Objokavanje. Po vsebini je ikona bivanjsko združevalna, ekumenska. Kot taka pooseblja dihanje Evrope z obema kriloma pljuč, kakor je govoril pokojni papež sv. Janez Pavel II.

Več na: http://www.loski-muzej.si/dogodki/nova-pridobitev-kopija-bizantinske-ikone-pasijon-iz-14-stoletja

» Ni komentarjev

ars_sledi_vecnosti_ikona5

Albina Nastran je bila na pravoslavno Veliko noč, 12. aprila 2015, skupaj s Tinetom Jenkom gostja oddaje Sledi večnosti na 3. programu Radia Slovenija (ARS).
Vabljeni k poslušanju. Dolžina: 30 minut.

» 1 komentar

Fotoutrinki z odprtja razstave

 V Slovenskih novicah je bil  23.8.2011 o razstavi objavljen naslednji prispevek

Slovenske novice 23.8.2011

 

 

 

 

» 1 komentar

Razstava ikon Albine Nastran na Sveti Gori

»Bogu hvala za talent, ki ga je podaril gospe Albini Nastran in hvala avtorici razstave, ker je ta Božji dar v sebi prepoznala in ga naprej razvijala.« To je zapis iz Knjige vtisov o razstavi, ki je bila na ogled v času od nedelje 9. maja do nedelje 30. maja 2010 v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori.

Sončno nedeljsko popoldne je na drugo nedeljo v maju privabilo na Sveto Goro številne romarje. Mnogi med njimi so se popoldne tega dne udeležili odprtja razstave sijajnih ikon Albine Nastran iz Škofje Loke. Po pozdravnem nagovoru p. Bernarda Goličnika, gvardijana samostana in rektorja bazilike na Sveti Gori, je besedo povzela ga. Anamarija Stibilj Šajn. S svojim bogatim nagovorom je navzoče povedla v skrivnostni svet ikon. Program pa je z globino svojih misli povezovala ga. Ljuba Jug Markič iz Solkana.

[Preberi vse…]

» Ni komentarjev

Ločanka - ikone 2009

Članek v PDF zapisu (79 Kb)

» Ni komentarjev

Radio OgnjiščePogovor je pripravil Jože Bartolj in je bil objavljen v rubriki Kulturni utrinek, 9. marca 2009.

» Ni komentarjev

» Ni komentarjev

Od 11. do 15. avgusta 2008 bo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala 14. mednarodna likovna kolonija UMETNIKI ZA KARITAS.  V četrtek, 14. 8. pa bo DAN ODPRTIH VRAT, na katerega ste vabljeni tudi vsi ljubitelji ikon in drugih likovnih del. Ob 18. uri bo predstavitev ustvarjenih del in njihovih avtorjev ter kulturni program.

Vesela sem, da se bom letos udeležila te kolonije in s svojim delom prispevala za podporo programa za brezdomce v Bertokih.

Albina Nastran

Podrobne informacije dobite na http://www.rkc.si/karitas/KP/aktualno.php?id=41

» Ni komentarjev

Glasilo Društva upokojencev Škofja Loka, št. 3, letnik II, Marec 2008, str. 10 in 20.

Mi o sebi 1Mi o sebi 2

» Ni komentarjev
Pages:  1 2

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran