Križnogorski angeli

Na manjši razgledni vzpetini naselja Križna Gora nad Škofjo Loko, se nahaja cerkvica sv. Križa. Notranjost cerkvice je leta 1502 poslikal neznani bavarski slikar. Zvezdasti rebrasti obok prezbiterija obkrožajo pojoči angeli z glasbili in napisnimi trakovi, ki slavijo Odrešenika.

Ko se povzpnem do cerkvice, v polno zajamem svež zrak, se ozrem po čudovito razgledni oklici, ko mi srce zaigra ob lepotah stvarstva, lahko celo prisluhnem milim notranjim zvokom. Angeli so me očarali in tako sem njihove podobe prelila na papir v akvarelni tehniki.

» Ni komentarjev

V Kamniškem zborniku 2020 je ga. Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, predstavila ikone Albine Nastran, ki je do leta 1986 živela in delovala v Kamniku.

Nekaj besed iz uvoda:

Al­bi­na Nas­tran se z vso pre­da­nos­tjo in tan­ko­čut­nos­tjo posve­ča pi­sa­nju ikon – na­bož­nih po­dob, ki pri­pa­da­jo vzho­dni kultu­ri in re­li­gi­ji. Prav ta­ko je odlič­na poz­na­val­ka iko­no­pi­sja, ta­ko po li­kov­ni kot iko­no­graf­ski pla­ti, in ra­zi­sko­val­ka iko­no­pi­sne­ga gra­di­va. Nje­ne iko­ne na­sta­ja­jo po pred­pi­sa­nih ka­no­nih, po lasič­nih po­stop­kih in z upo­ra­bo na­rav­nih ma­te­ri­a­lov. Da ohra­ni nji­ho­vo bis­tvo in po­slan­stvo, sli­ka po pre­dlo­gah del zna­nih in ne­zna­nih moj­strov, pred­vsem iz kul­tur­ne za­kla­dni­ce gr­ške­ga, ru­ske­ga, ukra­jin­ske­ga in bal­kan­ske­ga po­dro­čja, pa tu­di slo­venske­ga, v ka­te­rem so pod vzho­dno­kr­ščan­ski­mi vpli­vi na­sta­ja­le
po­sa­mez­ne iko­ne. Sle­di iz­bru­še­nim upo­do­bi­tve­nim for­mu­lam, vsa­ka nje­na iko­na pa ven­dar­le pred­stav­lja ce­lo­stno umet­niško po­us­tvar­jal­no de­lo. Med sli­kar­ki­ni­mi naj­bolj pri­ljub­lje­ni­mi in naj­po­go­ste­je upo­dob­lje­ni­mi mo­ti­vi je Ma­ti Bo­žja z Otro­kom, v opu­su pa so tu­di šte­vil­ne upo­do­bi­tve an­ge­lov in naj­raz­lič­nej­ših svet­ni­kov. Iko­ne si­je­jo z du­hov­no, li­kov­no-estet­sko in sim­bol­nospo­ro­čil­no mo­čjo.

» Ni komentarjev

Vabljeni na predstavitev in razstavo ikon, ki bo v dvorani in v hodniku Frančiškanskega samostana v Kamniku.
Razstava bo ob priliki občinskega praznika in bližajoče se Velike noči.

Odprtje bo v petek, 5. aprila 2019, ob 19.30 uri.

Avtorico in ikone bo predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn.

V glasbenem delu bo sodeloval Komorni moški zbor Lek, ki bo pod vodstvom Milivoja Šurbka zapel nekaj pravoslavnih pesmi.

Razstava bo na ogled do vključno 24. aprila 2019.

Vljudno vabljeni. Vstopnine ni.

Nekaj slik z odprtja razstave:

Oglej si vse slike »

» Ni komentarjev

V kapucinskem samostanu v Škofji Loki je od 17. do 22. septembra 2018 potekalo praznovanje 50. letnice smrti sv. patra Pija in 100. letnice njegovega prejemanja svetih Kristusovih ran. Ob tem praznovanju so potekale slovesnosti in dogodki: duhovne vaje za mlade, simpozij o patru Piju, romarski shod, glasbeno – dramska akademija in razstava ikon Albine Nastran. Kapela sv. Pija pa je pridobila novo podobo patra Pija in sv. Frančiška.

Kapela sv. Pija v kapucinskem samostanu v Škofji Loki
Sv. pater Pij
Sv. Frančišek
» Ni komentarjev
Križ sv. Damijana – oltarni
» Ni komentarjev
Angela – varuha tabernaklja – kapucinski samostan Celje
» Ni komentarjev
Jezus in sv. Marjeta
» Ni komentarjev
Sv. Jurij
» Ni komentarjev
Križ pri Sv. Damijanu – kapucinski samostan Celje
» Ni komentarjev
Kristus s trnovo krono
» Ni komentarjev

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran