V Kamniškem zborniku 2020 je ga. Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, predstavila ikone Albine Nastran, ki je do leta 1986 živela in delovala v Kamniku.

Nekaj besed iz uvoda:

Al­bi­na Nas­tran se z vso pre­da­nos­tjo in tan­ko­čut­nos­tjo posve­ča pi­sa­nju ikon – na­bož­nih po­dob, ki pri­pa­da­jo vzho­dni kultu­ri in re­li­gi­ji. Prav ta­ko je odlič­na poz­na­val­ka iko­no­pi­sja, ta­ko po li­kov­ni kot iko­no­graf­ski pla­ti, in ra­zi­sko­val­ka iko­no­pi­sne­ga gra­di­va. Nje­ne iko­ne na­sta­ja­jo po pred­pi­sa­nih ka­no­nih, po lasič­nih po­stop­kih in z upo­ra­bo na­rav­nih ma­te­ri­a­lov. Da ohra­ni nji­ho­vo bis­tvo in po­slan­stvo, sli­ka po pre­dlo­gah del zna­nih in ne­zna­nih moj­strov, pred­vsem iz kul­tur­ne za­kla­dni­ce gr­ške­ga, ru­ske­ga, ukra­jin­ske­ga in bal­kan­ske­ga po­dro­čja, pa tu­di slo­venske­ga, v ka­te­rem so pod vzho­dno­kr­ščan­ski­mi vpli­vi na­sta­ja­le
po­sa­mez­ne iko­ne. Sle­di iz­bru­še­nim upo­do­bi­tve­nim for­mu­lam, vsa­ka nje­na iko­na pa ven­dar­le pred­stav­lja ce­lo­stno umet­niško po­us­tvar­jal­no de­lo. Med sli­kar­ki­ni­mi naj­bolj pri­ljub­lje­ni­mi in naj­po­go­ste­je upo­dob­lje­ni­mi mo­ti­vi je Ma­ti Bo­žja z Otro­kom, v opu­su pa so tu­di šte­vil­ne upo­do­bi­tve an­ge­lov in naj­raz­lič­nej­ših svet­ni­kov. Iko­ne si­je­jo z du­hov­no, li­kov­no-estet­sko in sim­bol­nospo­ro­čil­no mo­čjo.

» Ni komentarjev

Tu lahko pustite vaš komentar

XHTML: lahko vodiš naslednje tage: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran